ALGEMENE VOORWAARDEN KINDERCOACHING

& Privacyverklaring1. ALGEMEEN
COLINDA COACHT KINDEREN-OUDERS-LEERKRACHTEN-OPVOEDERS (HIERNA: COACH), GEVESTIGD IN DIEVER, IS OPGERICHT DOOR COLINDA TIGELAAR EN INGESCHREVEN BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL ONDER NUMMER: 70709173. COLINDA TIGELAAR BIEDT COACHING EN TRAINING AAN KINDEREN, OUDERS, LEERKRACHTEN EN OPVOEDERS.

2. TOEPASSELIJKHEID
DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ZIJN VAN TOEPASSING OP ALLE MONDELINGE EN SCHRIFTELIJKEOVEREENKOMSTEN VAN OF MET COLINDA TIGELAAR EN ALLE DAARMEE VERBAND HOUDENDE HANDELINGEN,ZOWEL VAN VOORBEREIDENDE ALS UITVOERENDE AARD. IN HET INTAKEGESPREK MET DE OUDER(S) WORDT NAAR DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN VERWEZEN.


3. COACHINGSOVEREENKOMST
VOOR KINDEREN ONDER DE 16 JAAR GELDT DAT, INDIEN VAN TOEPASSING, BEIDE GEZAGHEBBENDE OUDERS AKKOORD MOETEN GAAN MET DE BEGELEIDING VAN HUN KIND. DAAROM WORDT DE COACHINGSOVEREENKOMST GETEKEND DOOR DE GEZAGHEBBENDE OUDER(S) EN COLINDA TIGELAAR, WAARMEE TOESTEMMING WORDT GEGEVEN VOOR DE BEGELEIDING VAN HET KIND. DE OPDRACHTGEVENDE GEZAGHEBBENDE OUDER DRAAGT ER ZORG VOOR DAT DE ANDERE GEZAGHEBBENDE OUDER WORDT GEÏNFORMEERD OVER DE BEGELEIDING EN HIER ZIJN/HAAR TOESTEMMING VOOR GEEFT. HIJ/ZIJ GAAT ERMEE AKKOORD DAT, INDIEN DE ANDERE OUDER OP ENIGE WIJZE BEZWAREN MAAKT TEGEN DE COACHING OF ANDERSZINS, HIJ/ZIJ DE CONSEQUENTIES DAARVAN OP ZICH NEEMT. COLINDA TIGELAAR KAN HIER NIET VERANTWOORDELIJK VOOR WORDEN GEHOUDEN.


4. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST: DE COACHINGSSESSIES
COLINDA TIGELAAR ZAL HAAR WERKZAAMHEDEN NAAR BESTE INZICHT EN VERMOGEN VERRICHTEN EN DAARBIJ DE ZORGVULDIGHEID IN ACHT NEMEN DIE VAN EEN PEDAGOOG EN KINDERCOACH VERWACHT MAG WORDEN. HET KIND IS DE CLIËNT. COLINDA TIGELAAR WERKT IN DIENST VAN DE BELANGEN VAN HET KIND EN VOLGENS DE RECHTEN VAN HET KIND. HET COACHINGSTRAJECT START MET EEN INTAKEGESPREK MET DE OUDER(S). EEN KIND- OF OUDERSESSIE DUURT 60 MINUTEN, TENZIJ ANDERS OVEREENGEKOMEN. OP VERZOEK VAN DE OUDER(S) KAN EEN OBSERVATIE OF VERSLAGLEGGING WORDEN GEDAAN. IN OVERLEG WORDT DE BENODIGDE TIJD INGESCHAT, GEREGISTREERD EN GEFACTUREERD AAN DE OUDER(S), OP BASIS VAN HET TARIEF VOOR KINDERCOACHING. HET TRAJECT WORDT BEËINDIGD IN OVERLEG MET HET KIND, DE OUDER(S) EN KINDERCOACH.

5. INVESTERING EN BETALINGSVOORWAARDEN
DE ACTUELE TARIEVEN VOOR KINDERCOACHING STAAN VERMELD OP DE WEBSITE WWW.COLINDACOACHT.NL EN ZIJN OPGENOMEN IN DE COACHINGSOVEREENKOMST OF OP TE VRAGEN BIJ COLINDA TIGELAAR. ALLE BEDRAGEN ZIJN INCLUSIEF 21% BTW. TELEFONISCH OVERLEG (CIRCA 15 MINUTEN PER CONTACT) EN E-MAILCONTACT ZIJN INBEGREPEN BIJ DE KINDERCOACHING. WANNEER ER MEER TIJD NODIG IS, WORDT ER EEN AFSPRAAK GEMAAKT. BIJ AFSPRAKEN OP EEN ANDERE LOCATIE DAN PEPERSTRAAT 2 TE DIEVER WORDEN ER REISKOSTEN IN REKENING GEBRACHT VAN €0,35 PER KILOMETER VANAF PEPERSTRAAT 2 TOT EN MET HET ADRES WAAR DE AFSPRAAK PLAATSVINDT. BIJ EEN LOSSE SESSIE WORDT DE FACTUUR NA DE SESSIE VERSTUURD AAN DE OUDER(S) MET EEN BETALINGSTERMIJN VAN 14 DAGEN. BIJ MEERDERE SESSIES WORDT DE FACTUUR NA DE LAATSTE SESSIE VERSTUURD. DEZE FACTUUR DIENT BINNEN 14 DAGEN NA FACTUURDATUM BETAALD TE WORDEN (TENZIJ ANDERS OVEREENGEKOMEN) DOOR HET BEDRAG OVER TE MAKEN OF CONTANT TE BETALEN. WANNEER NIET BINNEN DE BETALINGSTERMIJN IS BETAALD, WORDT ER EEN BETALINGSHERINNERING VERSTUURD. BIJ HET UITBLIJVEN VAN BETALING IS COLINDA TIGELAAR GERECHTIGD VERDERE BEGELEIDING OP TE SCHORTEN, TOTDAT ER AAN DE BETALINGSVERPLICHTING IS VOLDAAN.

6. VERPLAATSEN OF AFZEGGEN VAN EEN AFSPRAAK
TIJDIG VERZETTEN VAN DE AFSPRAAK PER E-MAIL OF TELEFOON IS MOGELIJK. BIJ VERHINDERING KAN EEN SESSIE TOT 24 UUR VOOR AANVANG VAN DE AFSPRAAK KOSTELOOS WORDEN GEANNULEERD. BIJ ANNULERING BINNEN 24 UUR WORDEN DE KOSTEN VOOR DE AFSPRAAK (TARIEF COACHINGSSESSIE) IN REKENINGGEBRACHT.

7. VERTROUWELIJKHEID EN PRIVACY
COLINDA TIGELAAR VERPLICHT ZICH TOT GEHEIMHOUDING VAN ALLES WAT ER BESPROKEN IS TIJDENS OF IN HET KADER VAN DE COACHINGSSESSIES, TENZIJ EEN WETTELIJKE PLICHT TOT BEKENDMAKING GELDT. HET COACHINGSPROCES WORDT ALTIJD BESPROKEN MET DE OUDER(S). INHOUDELIJKE INFORMATIE VANUIT DE COACHING WORDT IN DE OUDERGESPREKKEN ALLEEN NAAR VOREN GEBRACHT IN OVERLEG MET HET KIND. VOOR OVERLEG MET DERDEN IN HET BELANG VAN DE CLIËNT, WORDT ALTIJD EERST TOESTEMMING GEVRAAGD AAN DE OUDER(S).

8. AANSPRAKELIJKHEID
OUDERS ZIJN ZELF VERANTWOORDELIJK VOOR HET BEHAALDE RESULTAAT TER VERBETERING, EVENALS VOOR DE BESLISSINGEN DIE WORDEN GEMAAKT DOOR DE OUDER(S) MET BETREKKING TOT ZICHZELF EN HET KIND. DE AANSPRAKELIJKHEID VAN COLINDA'S COACHING EN TRAININGEN ZIJN TEN ALLEN TIJDE BEPERKT TOT MAXIMAAL HET BEDRAG DAT IS BETAALD DOOR DE OUDER(S) AAN COLINDA TIGELAAR IN HET KADER VAN DE COACHINGSOVEREENKOMST.

9. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
OP ALLE RECHTSBETREKKINGEN IS UITSLUITEND HET NEDERLANDSE RECHT VAN TOEPASSING. BIJ EEN KLACHT WORDT DE OUDER(S) VERZOCHT OM BINNEN 14 DAGEN NA DE SITUATIE CONTACT OP TE NEMEN MET COLINDA TIGELAAR, ZODAT ER EEN OPLOSSING KAN WORDEN GEVONDEN VOOR DE SITUATIE. PARTIJEN KUNNEN EEN BEROEP DOEN OP DE RECHTER NADAT ZIJ ZICH TOT HET UITERSTE HEBBEN INGESPANNEN EEN GESCHIL IN ONDERLING OVERLEG EN MIDDELS MEDIATION, CONFORM HET NFM REGLEMENT, TE BESLECHTEN. DE KOSTEN HIERVAN ZIJN VOOR EIGEN REKENING VAN DE OUDER(S).

10. VINDPLAATS EN WIJZIGING VOORWAARDEN
DEZE VOORWAARDEN ZIJN GEPLAATST OP WWW.COLINDACOACHT.NL. VAN TOEPASSING IS STEEDS DE VERSIE ZOALS DIE GELDT TEN TIJDE VAN HET TOT STAND KOMEN VAN DE RECHTSBETREKKING MET COLINDA TIGELAAR.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Privacy-verklaring ColindaCoacht

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG, is Colinda Tigelaar, gevestigd te Diever, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70709173

Indien wij op onze website van cookies gebruikmaken, kan dat alleen nadat uw toestemming is verkregen. Zodra u onze website bezoekt ontvangt u uitleg over cookies en kunt u bepalen of u cookies accepteert of weigert.

Persoonsgegevens

Doel van verwerking

Wij gebruiken uw persoonsgegevens enkel om met u in contact te treden (contactgegevens), met u te kunnen communiceren en in het kader van de met u overeen te komen dienstverlening. Wij gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden.

Indien u ons uw persoonlijke contactgegevens geeft, telefonisch, per email, via de website of anderszins, dan gebruiken wij deze gegevens enkel om met u in contact te treden en met u te communiceren. Indien geen overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan worden de gegevens 6 maanden na ontvangst verwijderd.

Verwerken persoonsgegevens

Indien een overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan zullen wij over meer persoonsgegevens beschikken dan enkel contactgegevens. Wij gebruiken deze persoonsgegevens enkel in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening en verzamelen alleen die gegevens die wij in dat verband nodig of nuttig achten.

De gegevens worden zonder uw toestemming niet met derden gedeeld.

Beveiliging

We hebben er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig bij ons zijn. Bij de verwerking van persoonsgegevens kunnen wij gebruikmaken van een of meerdere verwerkers, zoals een internetprovider. Om uw privacy te waarborgen en de technische beveiliging te verzekeren, sluiten wij alleen verwerkersovereenkomsten af die gesloten zijn overeenkomstig de daaraan in de AVG gestelde eisen met de garantie dat uw gegevens niet buiten de EU worden verwerkt. Als verwerkingsverantwoordelijke blijven wij verantwoordelijk.

Persoonsgegevens die in fysieke vorm zijn vastgelegd, worden bewaard in een deugdelijke afsluitbare ruimte, zodat derden hier geen toegang toe hebben.

onder uw toestemming delen wij uw gegevens niet met andere partijen, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking. We zijn uiteraard wel gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo moeten we van de Belastingdienst uw factuurgegevens 7 jaar bewaren.

Persoonsgegevens die in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening zijn verzameld, waaronder contactgegevens, worden niet langer dan 2 jaar na afloop van de overeenkomst bewaard en daarna verwijderd of vernietigd.

Rechten betrokkene

Wij respecteren uw privacy rechten en zullen er aan meewerken dat u de in de AVG aan u toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens. Indien u van uw rechten gebruik wilt maken kunt u hierover contact met ons opnemen.